ภาวะเศรษฐกิจไทย - An Overview

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการดำรงฐานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

สถิติข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ สถิติการคลัง

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาคการเงินของไทย

ข้อมูลสถิติความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

ค้นหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ธปท.

กฎหมายที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ธปท. และกฎหมายที่ ธปท. ภาวะเศรษฐกิจไทย เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

ความสำคัญของเสถียรภาพระบบการเงิน บทบาทธนาคารกลางในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

ค้นหากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎหมายที่ ธปท.

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่ง กลับ นวัตกรรมภาคการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *